Ordensregler på Frederiksbjerg Skole

Kultur og adfærd - skolens værdireglsæt

På Frederiksbjerg Skole er vi, voksne som børn, enige om at:

 • Alle har lige ret til at være på skolen, derfor behandler vi hinanden med respekt. Er man stor, har man et særligt ansvar for at hjælpe og passe på dem, der er mindre.

 • Alle skal have det rart, derfor taler vi pænt til hinanden, hilser på hinanden og sætter ord på det positive vi ser.

 • Frederiksbjerg Skole er et trygt og inspirerende læringssted, derfor gør alle sig umage med at gøre deres bedste og elever mødes med klare mål, positive forventninger og konstruktiv feedback på styrker og gode resultater.

 • Forældre er en ressource og en vigtig samarbejdspartner, derfor kommunikerer og samarbejder vi om at styrke og støtte eleverne til at møde skolen med respekt for dennes faglighed, krav og professionalisme.

 • Alle elever kan ALTID gå til enhver voksen på skolen og få hjælp til at takle små og store problemer og udfordringer. Eleven vil opleve at blive taget alvorligt og hjulpet.

 • Vores bygninger skal være pæne og indbydende at være i, derfor passer alle på tingene, både de der tilhører skolen og de ting, der tilhører kammeraterne.

 • Når man færdes rundt i bygningerne, foregår det under hensyn til andre. Leg og bevægelse må aldrig være til gene for andre.

 • Skolens udeområder skal kunne bruges af alle hele dagen. Her skal være rart, sjovt og hyggeligt at være. Derfor passer alle altid på hinanden og derfor sker leg og spil altid med respekt for dem, der ikke er med i legen eller spillet.Frederiksbjerg Skoles ordensregler

Generelt
Undervisningen starter kl. 8 om morgenen, og det forventes at alle elever er klar til at modtage undervisning på dette tidspunkt.
Eleverne skal rette sig efter voksnes udmeldinger og tilrettevisninger og respektere hinanden.

Farlig adfærd
Det er strengt forbudt, at kravle på sikkerhedsværnet – såvel ude som inde. Ligeledes er det strengt forbudt at smide noget over sikkerhedsværnet både med vilje og under leg.
Grundet faren ved dette, vil vi altid tage kontakt til hjemmet, hvis denne regel overtrædes og opfordre til, at eleven bliver hentet og holdt hjemme resten af dagen.

Yderligere sanktioner vil blive overvejet jf. Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner må ikke anvendes i løbet af skoledagen. Medbragte mobiltelefoner skal opbevares i elevens locker i løbet af skoledagen.
Undtagelse herfra kan gøres, når mobiltelefoner inddrages i undervisningen eller pædagogiske aktiviteter. Beslutning om brug af mobiltelefoner i pædagogiske aktiviteter foretages af læreren/pædagogen.

Det er ikke tilladt at fotografere eller filme hinanden i skoletiden. Undtagelse herfra kan være, når fotos/videoklip skal bruges i undervisningssammenhænge eller som en del af SFO-virksomheden. Krænkende fotografering og filmning – f.eks. på skolens toiletter, i gymnastiksale, omklædningsrum og svømmehaller – kan efter en konkret vurdering føre til politianmeldelse.

Elever der ikke følger disse regler vil få deres mobiltelefon inddraget indtil skoledagens afslutning. I særlig grove tilfælde eller ved gentagne overtrædelser af denne ordensregel kan mobiltelefonen tilbageholdes natten over og frem til den følgende skoledags afslutning.

Mobning
Vi accepterer ikke mobning eller anden uhensigtsmæssig adfærd. Uanset hvor og hvornår man som elev færdes på Frederiksbjerg Skole. Læs mere i skolens Antimobbestrategi.

Rygning
Rygning er ikke tilladt i skoletiden. Der rettes altid henvendelse til elevens forældre, hvis en medarbejder opdager at en af skolens elever ryger i skoletiden.

Skofri
Alle elever skal skifte til hjemmesko eller strømpesokker så snart de kommer ind i skolens fællesarealer.

Spisning
Spisning af madpakker og mad fra skolens frokostordning foregår udelukkende i skolens café.

Tilstedeværelse på skolen
Alle elever skal blive på skolens areal i skoletiden. Enkeltstående undtagelser herfra kan gøres, når der er truffet en aftale med en lærer. Der rettes altid henvendelse til elevens forældre, hvis en medarbejder opdager at en af skolens elever forlader skolen i skoletiden.

SNEREGLER
Skolens udeområder skal kunne bruges i både pauser og undervisning.
Her skal der være rart, sjovt og hyggeligt.
Man skal altid passe på hinanden, og alle har et medansvar for at skolens eller kammeraternes ting ikke bliver beskadigede.
Leg og spil skal altid ske med respekt for dem, der er med i legen, men også for dem, der ikke er.
Derfor har vi følgende regler, når der ligger sne: 

 • På Skolemarken må man lege og bygge med sne. 

 • Der må kun kastes med sne på boldbanerne v/ N.J. Fjordsgades Skole. 

 • Lærere og pædagoger fører skærpet tilsyn med alle elever, der opholder sig udendørs, når der ligger sne. 

 • Eleverne skal rette sig efter både kammeraters og voksnes udmeldinger. 

 • I tilfælde af overskridelse af vores fælles sneregler, kan man udelukkes fra at deltage i leg med sne i én eller flere dage.