Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten er blevet til i et samarbejde mellem Frederiksbjerg Skole og Børn og Ungeforvaltningen i foråret 2016. Oplysningerne i rapporten kommer dels fra forvaltningens eksisterende databaser og dels den lokale ledelses supplerende indberetning i begyndelsen af året. Da de data, der udgør grundlaget for rapporten er fra 2015, hedder den kvalitetsrapport 2015.

Forud for færdiggørelsen af de lokale rapporter har skolens bestyrelse behandlet rapporten og udarbejdet en skriftlig udtalelse i marts 2016. Bestyrelsens udtalelse er sat ind i den lokale kvalitetsrapport.

Den lokale kvalitetsrapport er i perioden fra februar-marts 2016 blevet fulgt op af en kvalitetssamtale med deltagelse af alle relevante parter. Ved samtalen er der indkredset et antal særlige lokale udviklingspunkter, hvor skolen i de følgende år iværksætter en ekstra indsats for at løfte kvaliteten.

På baggrund af kvalitetssamtalen arbejdes der videre med udviklingspunkterne gennem den lokale udviklingsplan, på Frederiksbjerg Skole kaldet strategiplanen.

Den lokale udviklingsplan/strategiplanen er skolens fremadrettede udviklingsværktøj. Her konkretiseres udviklingspunkterne med mål og indsatsbeskrivelser osv., herunder med inddragelse af medarbejderne.

Se kvalitetrapporten (lokalrapport og baggrundsrapport) for N.J. Fjordsgades Skole her - tryk på PDF-ikonet til højre.